Onthaal

Welkom

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) wordt voorgezeten door Jean de Salle, de ondervoorzitter is Eric Corijn.

Haar vast secretariaat wordt verzerkerd door het departement “Territoriale Strategie” van “Perspective.Brussels” (Brussels Planningsbureau – BPB) – de secretaris is Myriam Cassiers.

Indien u ons wil contacteren klik dan op onderstaande link contact.


Opgericht, in het begin , door de ordonnantie houdende de Planning en de Stedenbouw (OOPS) van 29 augustus 1991, is de Gewestelijke Commissie nu regereld door het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO) van 9 April 2004, zoals aangepast.

Het artikel 7 bepaalt dat de Regering het advies van de Gewestelijke Commissie vraagt, bettreffende :

– de voorontwerpen van ordonnantie evenals de ontwerpbesluiten betreffende de materies vermeld in het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening (BWRO) die aanzienlijke gevolgen hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

– de ontwerpen van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), van gewestelijk bestemmingsplan (GBP) en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen (GSV), evenals de ontwerpen van gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP), bijzondere bestemmingsplannen (BBP), indien deze bepalingen omvatten die afwijken van het GBP.

De Gewestelijke Commissie spreekt zich tevens uit over de onteigeningsplannen wanneer deze worden voortgezet voor de opmaak van het GBP.

Zij kan opmerkingen maken of voorstellen doen inzake de uitvoering of de aanpassing van plannen en verordeningen waarvan zij moet op de hoogte zijn.

De Gewestelijke Commissie stelt tevens algemene richtlijnen voor inzake de voorbereiding en de opmaak van de ontwikkelings- en bodembestemmingplannen en de stedenbouwkundige verordeningen.

Bovendien kan de Regering aan de gewestelijke Commissie alle kwesties voorleggen betreffende de ontwikkeling van het Gewest.