Brochure 20 jaar GOC

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie is nu reeds 20 jaar één van de belangrijkste instellingen in Brussel. Bij haar oprichting op 24 juni 1993 hadden de politieke verantwoordelijken de intentie om de GOC een beslissende rol toe te kennen door haar de opdracht te geven om advies uit te brengen over elke mogelijke planologische kwestie die een impact heeft op de ontwikkeling van onze hoofdstad. Het ontbrak de commissie in ieder geval niet aan werk. Na de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moest men de stedelijke heropleving van Brussel uitdenken. Het feit dat er in het verleden geen wetgeving bestond die rekening hield met de specifieke kenmerken van de stad had immers nogal wat schade aangericht.

Vooral de twee GewOP (1995 en 2002), het GBP (2001), de OOPS (1991), het BWRO (2004) en de GSV (2006) stonden centraal bij deze onderneming waarbij de GOC één van de drijvende krachten was.

De Brusselse context ondergaat nu reeds enkele jaren heel wat grote veranderingen die de overheden met de enorme verantwoordelijkheid opzadelen om de toekomst van duizenden nieuwe Brusselaars veilig te stellen. De demografische groei is namelijk een realiteit die aanleiding geeft tot enorme behoeften op het vlak van huisvesting, voorzieningen, openbare ruimtes, mobiliteit…

Men heeft hierop dan ook moeten anticiperen en een gedeeltelijke aanpassing van het GBP moeten voorbereiden zodat het Brusselse grondgebied het hoofd kan bieden aan de veranderingen.

De uitwerking van het demografische GBP, definitief goedgekeurd op 2 mei 2013, was de gelegenheid bij uitstek voor intense discussies en debatten over o.a. de dichtheid, de stedelijke integratie en de compatibiliteit tussen residentiële en economische functies.

De GOC nam hieraan intens deel. Gezien ze de belangrijkste stakeholders uit het maatschappelijke en economische leven van het Brussels Gewest verenigt, was ze de plaats bij uitstek voor deze discussies die duidelijk hebben bijgedragen tot het evenwichtige karakter van de oplossingen die finaal door de Regering werden vastgelegd.

Het ontwerp van het GPDO, goedgekeurd op 26 september 2013, kijkt dan weer naar de toekomst op een iets langere termijn. Hierbij wil men namelijk komen tot een duurzaam stedelijk model van hoofdstedelijke schaal door de basis te leggen voor een stad die in staat is om op een evenwichtige manier in te spelen op de behoeften van al haar inwoners.

Het staat buiten kijf dat de GOC zich verder van harte zal bekommeren om de prangende vragen die hieromtrent gesteld worden aan de stakeholders van de stad die verenigd zijn in wat we vandaag een volwaardig instituut kunnen noemen

Rudi VERVOORT,

Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Cover brochure 20 jaar GOC

Brochure GOC Inhoudsopgave