WETGEVING : voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpenbesluit

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :26/08/2010 ONTWERP VAN BESLUIT – GRENSOVERSCHRIJDENDE ADVIESPROCEDURE

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de artikelen 18 § 6 en 25 § 6 en 35 § 3 en 48 § 5 van het BWRO

advies :06/07/2010 ONTWERP VAN BESLUIT – RICHTLIJN 85/337/EEG Evaluatie effecten projecten

Besluit van de BHR tot wijziging van de Ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het BWRO inzake de omzetting van de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de evaluatie van de effecten van bepaalde overheids- en privéprojecten op het milieu

advies :06/07/2010 ONTWERP VAN BESLUIT – RICHTLIJN 1996/82/EG Seveso

Besluit van BHR tot wijziging van de Ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het BWRO inzake de omzetting van de Richtlijn 1996/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003

advies :06/07/2010 MEV van de GemOP

Advies uit eigen initiatief inzake het ontwerp van bestek over het milieueffectenverslag (Bestek van MEV) van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen

advies :09/03/2010 ONTWERP VAN ORDONNANTIE – VOORKOOPRECHT

Ontwerp van ordonnantie - Voorkooprecht - Wijziging Titel VII en X art 263 en 269 BWRO

advies :09/03/2010 BBP – Besluit inhoud dossier BBP art 44

Besluit van de BHR betreffende het dossier dat moet ingediend worden door het college van burgemeester en schepenen met toepassing van artikel 44 van het BWRO

advies :02/03/2010 AANDUIDING VAN ADVIESORGANEN VOOR ALLE ONTWERPPLANNEN
Gevonden aantal : 24

Algemene beschrijving

Wijzigingen van het BWRO

Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)

[…] De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Commissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in dit Wetboek die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen (1) na ontvangst van de aanvraag. […]

 (1) Minstens de helft van de termijn van negentig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.