GemOP : Ontwerpen van Gemeentelijk Ontwikkelingsplan

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :04/02/2016 EVERE – GemOP – Bestek MEV

Ontwerp van Bestek over het milieueffectenverslag van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

advies :20/11/2014 STAD BRUSSEL – GemPDO – Bestek MER

Ontwerp van Bestek van het Milieueffectenrapport van het gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling

advies :15/05/2014 ANDERLECHT – GemOP

Ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan

advies :06/06/2013 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – GemOP

Ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan

advies :03/05/2012 SCHAARBEEK – GemOP

Ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan

advies :10/02/2011 SCHAARBEEK – GemOP – Bestek MEV

Ontwerp van Bestek over het milieueffectenverslag van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

advies :22/06/2010 ELSENE – GemOP – Bestek MEV

Ontwerp van Bestek over het milieueffectenverslag van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

Gevonden aantal : 35

Algemene beschrijving

(BWRO art. 31 ; 32 ; 38)
Elke gemeente van het Gewest stelt een gemeentelijk ontwikkelingsplan vast dat van toepassing is op haar volledig grondgebied. Binnen zes maanden die volgen op de maand van de installatie van de gemeenteraad legt het college van burgemeester en schepenen een rapport over het nut van het overgaan tot een eventuele volledige of gedeeltelijke wijziging van het gemeentelijk ontwikkelingsplan voor aan de gemeenteraad.
Het gemeentelijk ontwikkelingsplan kadert, met inachtneming van het gewestelijk bestemmingsplan, in de oriëntaties van het gewestelijk ontwikkelingsplan en vormt een globaal instrument voor de planning van de gemeentelijke ontwikkeling in het kader van de duurzame ontwikkeling. Het bepaalt: : 1° de algemene en sectorale doelstellingen evenals de ontwikkelingsprioriteiten, met inbegrip van die inzake ruimtelijke ordening, vereist door de economische, sociale, culturele behoeften en die inzake verplaatsingen en milieu; 2° de transversaal en sectoraal in te zetten middelen om de alzo gedefinieerde doelstellingen en prioriteiten te bereiken, met name door de kaartsgewijze uitdrukking van sommige van die maatregelen; 3° de vaststelling van de prioritaire interventiegebieden van de gemeente; 4° in voorkomend geval de aan de door de gemeente uitgewerkte normatieve bepalingen, plannen en programma’s in functie van de alzo gepreciseerde doelstellingen en middelen, aan te brengen wijzigingen. De Regering bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel.
Het plan is indicatief in alle bepalingen ervan. Het bijzonder bestemmingsplan mag er slechts van afwijken als de redenen hiervoor uitdrukkelijk worden vermeld.

Procedure betreffende de GOC voor de uitwerking / wijziging van het plan

(BWRO art 33 §1,§3; art.35 §2,§4; art.36)
Het college van burgemeester en schepenen duidt een erkend ontwerper aan en belast hem met het opmaken van het gemeentelijk ontwikkelingsplan en met het opmaken van het milieu-effectenrapport. […].
Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp-bestek van het milieu-effectenrapport ter advies voor aan de Gewestelijke Commissie, aan het Bestuur en aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De adviezen hebben betrekking op de omvang en de nauwkeurigheid van de informatie die het rapport moet bevatten. De adviezen worden binnen dertig dagen na de aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. Bij ontstentenis worden de adviezen geacht gunstig voor het ontwerp-bestek te zijn. […].
Het ontwerp-plan, vergezeld van het milieu-effectenrapport, wordt samen met de bezwaren, opmerkingen en het proces-verbaal van afsluiting van het openbaar onderzoek, alsook een synthese van deze adviezen, bezwaren en opmerkingen, overgemaakt aan de Gewestelijke Commissie.
De Gewestelijke Commissie brengt advies uit binnen negentig dagen (1) na ontvangst van het volledig dossier, zoniet wordt dit advies als gunstig beschouwd. Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies moet uitbrengen, zij niet geldig is samengesteld bij gebreke van aanwijzing van haar leden binnen de onder artikel 7 voorgeschreven termijn, gaat de termijn van negentig dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.
Binnen zestig dagen na het advies van de Gewestelijke Commissie neemt de gemeenteraad, na kennis te hebben genomen van de uitslag van het onderzoek en van het advies, het plan definitief aan. Wanneer de beslissing van de gemeenteraad van het advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt, wordt deze met redenen omkleed. In de motivering vat het plan samen hoe de milieuoverwegingen in het plan geïntegreerd werden en hoe het milieu-effectenrapport en de adviezen, bezwaren en opmerkingen aangaande het ontwerp-plan in overweging werden genomen evenals de redenen die geleid hebben tot de keuze van het plan zoals het werd goedgekeurd, rekening houdend met de overwogen andere redelijke oplossingen.
Het besluit van de Regering houdende goedkeuring van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het plan treedt in werking vijftien dagen na zijn bekendmaking. Het volledig plan en het advies van de Gewestelijke Commissie liggen, binnen drie dagen na die bekendmaking, ter beschikking van de bevolking in het gemeentehuis. Binnen diezelfde termijn wordt het volledig plan aan de Gewestelijke Commissie en aan de in de uitwerkingsprocedure van het ontwerpplan geraadpleegde instanties en besturen overgemaakt.

(BWRO art 37§3)
Evenwel, wanneer de gemeenteraad meent dat de geplande wijzigingen van ondergeschikt belang zijn en niet van dien aard zijn dat ze een noemenswaardige weerslag op het milieu kunnen hebben rekening houdend met de in bijlage D van dit Wetboek opgesomde criteria, vraagt het college van burgemeester en schepenen het advies van de Gewestelijke Commissie, van het Bestuur en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De adviezen hebben betrekking op het ontbreken van aanzienlijke effecten van de geplande wijzigingen. De adviezen worden binnen dertig dagen na de aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. Bij ontstentenis worden de adviezen geacht gunstig te zijn. …].
In het licht van de uitgebrachte adviezen bepaalt de gemeenteraad, in een met redenen omklede beslissing, of het gewijzigde ontwerp-plan niet het voorwerp van een milieueffectenrapport moet zijn. In die hypothese stelt de gemeenteraad het gewijzigd ontwerp-plan vast die de weergave is van de onder het voorgaand lid bedoelde beslissing en van haar motivering. Hij belast het college van burgemeester en schepenen ermee het te onderwerpen aan een openbaar onderzoek en raadpleging overeenkomstig artikelen 34, § 3 en 35, § 1, en vervolgens het advies te vragen van de Gewestelijke Commissie overeenkomstig artikel 35, § 2. Binnen zestig dagen na het advies van de Gewestelijke Commissie stelt de gemeenteraad het gewijzigd plan definitief vast en motiveert zijn beslissing wanneer die afwijkt van het advies van de Gewestelijke Commissie.

(1) Minstens de helft van de termijn van negentig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.