BBP : ontwerpen van bijzonder bestemmingsplan

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :14/09/2017 ONTWERPBESLUIT – BBP HEIZEL – GGB 15
advies :01/06/2016 MOLENBEEK – ONTWERP VAN BBP – 6D

Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan Molenbeek - 6D (afwijking van het GBP)

advies :14/04/2016 WIJK VAN HET ZUIDSTATION – ONTWERPBESLUIT BBP

Ontwerpbesluit betreffende de uitwerking van het BBP "Wijk van het Zuidstation"

advies :18/09/2015 SINT-PIETERS-WOLUWE ONTWERP VAN BIJZONDER BESTEMMINGSPLAN XII/10 – STOKKEL

Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan XII/10/10 - Stokkel (afwijking van het GBP)

advies :10/09/2015 BRUSSEL – ONTWERP VAN BIJZONDER BESTEMMINGSPLAN 60/41 – BELLIARD/ETTERBEEK

Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan 60/41 - Belliard/Etterbeek (afwijking van het GBP)

advies :20/11/2014 WATERMAAL-BOSVOORDE WIJZIGING VAN HET BBP – Zone 2 – Bezemhoek

Wijziging van het bijzonder bestemmingsplan - Zone 2 - Bezemhoek - (afwijking van het BBP)

advies :25/01/2011 SINT GILLIS – BBP “Marie Janson”
Gevonden aantal : 33

Algemene beschrijving

(BWRO art. 40; 41; 42 ; 64)
Elke gemeente van het Gewest neemt hetzij uit eigen beweging, hetzij binnen de termijn die haar door de Regering wordt opgelegd, bijzondere bestemmingsplannen aan.

Het bijzonder bestemmingsplan geeft een nadere omschrijving van het gewestelijk bestemmingsplan, gaat uit van de richtsnoeren van het gemeentelijk ontwikkelingsplan en vult ze aan. Het vermeldt onder meer voor het gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat het bestrijkt: 1° de bestaande rechts- en feitelijke toestand; 2° de gedetailleerde bestemming van de verschillende gebieden en de voorschriften die erop betrekking hebben; 3° de voorschriften met betrekking tot de plaatsing en de omvang van de bouwwerken; 4° de voorschriften inzake de esthetische aard van de bouwwerken en hun omgeving; 5° het tracé en de maatregelen van aanleg van de verkeerswegen en de voorschriften die erop betrekking hebben. Het plan kan de voor zijn realisatie noodzakelijke omstandigheden, de omvang en de bestemming van de stedenbouwkundige lasten bepalen, overeenkomstig de artikelen 100 en 112. Bij het plan wordt een memorie van toelichting, zonder verordenende waarde gevoegd, en in voorkomend geval, het milieu-effectenrapport, en een bijlage die indien nodig de bepalingen vermeldt die krachtens artikel 42 van het gewestelijk bestemmingsplan afwijken. De Regering stelt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel vast.

Het bijzonder bestemmingsplan mag afwijken van het vigerende gewestelijk bestemmingsplan, mits behoorlijk met redenen omkleed en onder de volgende voorwaarden: 1° er mag geen afbreuk worden gedaan aan de wezenlijke elementen van het gewestelijk bestemmingsplan noch aan de bepalingen van dit plan die de aan de bijzondere bestemmingsplannen aan te brengen wijzigingen aanduiden; 2° de afwijking moet gegrond zijn op economische, sociale, culturele of milieubehoeften die niet bestonden op het ogenblik dat het gewestelijk bestemmingsplan werd vastgesteld of goedgekeurd; 3° er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestemming beantwoordt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden van aanleg. In dergelijk geval houden de bepalingen van het gewestelijk bestemmingsplan waarvan wordt afgeweken op te gelden.

Alle bepalingen van het bijzonder bestemmingsplan hebben bindende kracht en verordenende waarde. Het blijft van kracht tot wanneer het volledig of gedeeltelijk gewijzigd of opgeheven wordt.

Procedure betreffende de GOC voor de uitwerking / wijziging van het plan

(BRWO art. 49 ; 50)
[…] Wanneer het ontwerp-plan bepalingen bevat die afwijken van het gewestelijk bestemmingsplan, worden het volledig dossier en het advies van de overlegcommissie aan de Gewestelijke Commissie overgemaakt. Deze laatste brengt advies uit over de gepastheid van de gevraagde afwijking binnen dertig dagen (1) na ontvangst van het dossier. Bij ontstentenis van advies binnen die termijn, wordt de Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te hebben gegeven. Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies moet uitbrengen, zij niet geldig is samengesteld bij gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de onder artikel 7 voorgeschreven termijn, gaat de termijn van dertig dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

Na kennis te hebben genomen van de resultaten van het onderzoek en van het advies of de adviezen, uitgebracht overeenkomstig artikel 49, tweede, vierde en vijfde lid, kan de gemeenteraad, binnen zestig dagen na ontvangst van het advies van de overlegcommissie en, in voorkomend geval, het advies van de Gewestelijke Commissie, hetzij het plan definitief goedkeuren, hetzij beslissen het te wijzigen. In het eerste geval omkleedt zij haar beslissing met redenen op elk punt waarop zij afwijkt van het advies of de adviezen of van de tijdens het onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen. In het tweede geval, behalve wanneer de wijziging van ondergeschikt belang is en niet van die aard is dat ze een noemenswaardige weerslag op het milieu kan hebben, wordt overgegaan tot een nieuw onderzoek overeenkomstig de in artikel 48 voorziene vormen en termijnen. Het plan is, in zijn motivering, de samenvatting van hoe de milieuoverwegingen in het plan geïntegreerd werden en hoe het milieu-effectenrapport en de adviezen, bezwaren en opmerkingen aangaande het ontwerp-plan in overweging werden genomen evenals de redenen die geleid hebben tot de keuze van het plan zoals het werd goedgekeurd, rekening houdend met de overwogen andere redelijke oplossingen. Wanneer het bijzonder bestemmingsplan niet aan een effectenevaluatie onderworpen wordt, neemt het de in artikel 44, tweede lid bedoelde beslissing en haar motivering over. Het bijzonder bestemmingsplan wordt door de Regering goedgekeurd. Zij weigert haar goedkeuring wanneer het plan niet verenigbaar is met een door de Regering vastgesteld ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan. De Regering kan de goedkeuring van een bijzonder bestemmingsplan aan de goedkeuring van een onteigeningsplan onderwerpen. De Regering verleent haar goedkeuring binnen zestig dagen na ontvangst van het volledig dossier. Deze termijn kan door een met redenen omkleed besluit met zestig dagen verlengd worden. Bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing van de Regering binnen deze termijnen, kan het college van burgemeester en schepenen een herinnering bij een ter post aangetekende brief aan de Regering toezenden. Indien het college van burgemeester en schepenen na het verstrijken van een nieuwe termijn van twee maanden met ingang van de afgifte bij de post van de aangetekende brief met de aanmaning, de beslissing van de Regering niet heeft ontvangen, wordt het plan geacht te zijn geweigerd. Het besluit van de Regering houdende weigering van de goedkeuring wordt met redenen omkleed. Het besluit houdende goedkeuring van het plan wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het plan treedt in werking vijftien dagen na zijn bekendmaking. Het volledig plan ligt, binnen drie dagen na die bekendmaking, ter beschikking van de bevolking in het gemeentehuis. Het volledig plan wordt aan de Gewestelijke Commissie en aan de in de uitwerkingsprocedure van het ontwerp-plan geraadpleegde instanties en besturen overgemaakt. Het ter beschikking stellen voor het publiek en het overmaken van de plannen aan de in het voorgaand lid bedoelde overheden preciseren de in artikel 68 gedefinieerde afhandelingsmodaliteiten.

(1) Minstens de helft van de termijn van dertig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.