GemOP/GPDO : Ontwerpen van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :23/11/2017 GPDO 2017 – Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling – Advies van 23/11/2017
advies :13/03/2014 GPDO – Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling – Advies van 13/3/2014
advies :25/10/2011 GPDO – Ontwerp van Bestek van het Milieueffectenverslag van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling – Advies van 25/11/2011
advies :14/06/2002
staatsblad :15/10/2002
ONTWERP VAN GewOP 2002

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van12 september 2002 met betrekking tot het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (ADVIES blz 1-366)

advies :14/03/2001 GewOP – Opmerking van de Regering over het advies van het GewOP

Ontwerpadvies over de inleidende vastelling bij het GewOP + Opmerking van de regering

advies :13/11/1997 GEWOP – STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN – KAART VAN BODEMBESTEMMING

Besluit van de regering van 19 december 1996 tot vaststelling van het ontwerp van GewOP dat op 3 maart 1995 werd vastgesteld (wijziging van de geschreven stedenbouwkundige voorschriften van de verordenende kaart van de bodembestemming van de GewOP)

advies :16/10/1997 GEWOP – RICHTINGGEVENDE BEPALINGEN (besluit van 24/4/1997)

Ontwerp van Gewestelijk Ontwikkelingsplan tot wijziging van de richtingevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan dat op 3 maart 1995 werd vastgesteld

Gevonden aantal : 8

Algemene beschrijving

 
(BWRO art 16 ; art 17 ; art 21)
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt een gewestelijk ontwikkelingsplan vast dat van toepassing is op het volledig Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.  Binnen de zes maanden die volgen op de maand van de installatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad maakt de Regering een rapport over haar intentie om over te gaan tot een eventuele volledige of gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk ontwikkelingsplan ter informatie over aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
 
Het gewestelijk ontwikkelingsplan is een instrument voor de globale planning van de gewestelijke ontwikkeling in het kader van de duurzame ontwikkeling.  Het bepaalt:   1° de algemene en sectorale doelstellingen evenals de ontwikkelingsprioriteiten, met inbegrip van die inzake ruimtelijke ordening, vereist door de economische, sociale, culturele behoeften en die inzake verplaatsingen en milieu;   2° de transversaal en sectoraal in te zetten middelen om de alzo gedefinieerde doelstellingen en prioriteiten te bereiken, met name door de kaartsgewijze voorstelling van sommige van die maatregelen;   3° de vaststelling van de prioritaire interventiegebieden van het Gewest;   4° in voorkomend geval de aan de normatieve bepalingen, plannen en programma’s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen worden toegepast in functie.
 
Het plan is indicatief in alle bepalingen ervan.Het gewestelijk bestemmingsplan, het gemeentelijk ontwikkelingsplan en het bijzonder bestemmingsplan mogen hier niet van afwijken, tenzij de redenen hiervoor uitdrukkelijk worden aangegeven.De toekenning van hulp door de Regering aan publiek- of privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen kan slechts plaatshebben wanneer de bepalingen van het plan worden nageleefd.
 
 
Procedure betreffende de GOC voor de uitwerking / wijziging van het plan
(BWRO 18 §1 – §2 – §5 ; art19)
De Regering maakt het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan op en maakt een milieu-effectenrapport.   Daartoe werkt de Regering een ontwerp-bestek van een milieueffectenrapport betreffende het geplande project uit. Het milieu-effectenrapport bevat de in bijlage C van dit Wetboek opgesomde informatie.   De Regering legt het ontwerp-bestek van het milieueffectenrapport voor advies voor aan de Gewestelijke Commissie, aan het Bestuur en aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De adviezen slaan op de omvang en de nauwkeurigheid van de informatie die het rapport moet bevatten. De adviezen worden overgemaakt binnen de dertig dagen (1) na de aanvraag van de Regering. Bij ontstentenis worden de adviezen geacht gunstig voor het ontwerp-bestek te zijn. […]
De Regering brengt de Gewestelijke Commissie regelmatig op de hoogte van de evolutie van de voorafgaande studies, en deelt haar de resultaten ervan mee. De Gewestelijke Commissie kan op elk ogenblik opmerkingen maken of suggesties voordragen die zij nuttig acht.
Samen met het milieueffectenrapport, alsook met de samenvatting van de adviezen, de bezwaren en de opmerkingen wordt het ontwerp-plan door de Regering aan de Gewestelijke Commissie voorgelegd. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit en deelt het mede aan de Regering binnen negentig dagen (1) na ontvangst van het volledige dossier, bij ontstentenis waarvan haar advies gunstig wordt geacht. Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies moet uitbrengen zij niet geldig samengesteld is bij gebreke van de aanwijzing van haar leden binnen de bij artikel 7 bepaalde termijn, gaat de termijn van negentig dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden. De Regering deelt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad een exemplaar van dit advies mede binnen vijftien dagen na ontvangst ervan.
De Commissie kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig is (GOC – BR 25 maart 2010, art 10).
 
[…] Wanneer de Regering van het advies van de Gewestelijke Commissie afwijkt, wordt haar beslissing met redenen omkleed. Het besluit van de Regering houdende goedkeuring van het plan wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, waarbij tevens het advies van de Gewestelijke Commissie wordt afgedrukt, en de in artikel 22 gedefinieerde afhandelingsmodaliteiten van het plan gepreciseerd worden. Het plan treedt in werking vijftien dagen na zijn bekendmaking. Binnen drie dagen na deze bekendmaking ligt het volledige plan ter beschikking van de bevolking in elk gemeentehuis. Binnen dezelfde termijn wordt het plan overgemaakt aan de Gewestelijke Commissie en aan de in de uitwerkingsprocedure van het ontwerp-plan geraadpleegde organismen en besturen.
 
(BWRO art 20 § 1 , 2 et 3)
De Regering beslist over de wijziging van het gewestelijk ontwikkelingsplan bij een met redenen omkleed besluit.
De wijzigingsprocedure is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 18 en 19. Evenwel, wanneer zij meent dat de geplande wijzigingen van ondergeschikt belang zijn en niet van dien aard zijn dat ze een noemenswaardige weerslag op het milieu kunnen hebben rekening houdend met de in bijlage D van dit Wetboek opgesomde criteria, vraagt de Regering het advies van de Gewestelijke Commissie, van het Bestuur en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De adviezen hebben betrekking op het ontbreken van aanzienlijke effecten van de geplande wijzigingen. De adviezen worden overgemaakt binnen dertig dagen na de aanvraag van de Regering. Bij ontstentenis worden de adviezen geacht gunstig te zijn. […]
In het licht van de uitgebrachte adviezen bepaalt de Regering, in een met redenen omklede beslissing, of de planwijziging het voorwerp van een milieu-effectenrapport moet zijn.   In die hypothese stelt de Regering het gewijzigd ontwerp-plan vast dat de weergave is van de onder het voorgaand lid bedoelde beslissing en van haar motivering. De Regering onderwerpt het gewijzigd ontwerp-plan aan een openbaar onderzoek en raadpleging overeenkomstig artikel 18, § 4, en vraagt vervolgens het advies van de Gewestelijke Commissie overeenkomstig artikel 18, § 5. […]
 
(1) ten minste de helft van de voorgeschreven termijn valt buiten de periodes van schoolvakanties