Voorstelling van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Oprichting

De gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) werd opgericht bij artikel 9 van de Ordonnantie houdende Organisatie van de Planning en de Stedenbouw van 29 augustus 1991. De Regering heeft de regels inzake samenstelling en werking van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie vastgesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 februari 1993.
Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO) heeft in het artikel 7 de samenstelling van de GOC gewijzigd en haar opdrachten uitgebreid.

Samenstelling en werking

De Gewestelijke Commissie bestaat uit 24 effectieve leden en 24 plaatsvervangende leden.

Het artikel 7 van het BWRO verduidelijkt dat de Regering de regels bepaalt van samenstelling en werking van de Gewestelijke Commissie door de toepassing te bekrachtigen van de volgende principes :
– de vertegenwoordiging van de bevoegde adviesorganen inzake economie en sociale aspecten, monumenten en landschappen, leefmilieu, huisvesting, mobiliteit waarvan de lijst wordt vastgesteld door de Regering;
– de vertegenwoordiging van de gemeenten;
– de aanduiding van onafhankelijke deskundigen.

De leden van de Gewestelijke Commissie worden aangeduid door de Regering bij iedere volledige vernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, namelijk iedere 5 jaar.
Het besluit van 25 maart 2010, betreffende de Gewestelijke Commissie, detailleert haar samenstelling en de organisatie ervan.

Bovendien verduidelijkt een Huishoudelijk Reglement (HR) de organisatie van de werkzaamheden van de Gewestelijke Commissie.