GSV : ontwerpen van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :25/02/2016 GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING – LASTENBOEK VOOR HET MER
advies :15/04/2013 ZGSV-WET 2

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de zonale gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving

advies :01/03/2012 ZGSV – STADSPROJECT WET (SPW)

de Wetstraat en zijn omgeving

advies :09/02/2006 ONTWERP VAN GSV
advies :22/02/1999 Advies ontwerp van GSV Titels I tot VI
advies :22/02/1999 Advies ontwerp GSV Titel VII
advies :25/09/1997 GSV – Titel I tot V

GSV - Titel I (blz 1 tot 84) document 1 - Titel I (eind) tot V (blz 85 tot 149) document 2

Gevonden aantal : 7

Algemene beschrijving

(BWRO art. 87 ; 88 ; 94 ; 95 ; 96)

De stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt door de voldoende verordeningen vastgelegd: 1. de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen; 2. de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

 De Regering kan één of meer gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen vaststellen, die bepalingen bevatten om onder meer te voorzien in: 1° de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid en de fraaiheid van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, alsmede hun veiligheid, met name de beveiliging tegen brand en overstroming; 2° de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de energiebesparingen en de energieterugwinning; 3° de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen, de toegangen en de omgeving ervan; 4° de aanleg van voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van de gebouwen, met name wat betreft de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, de verwarming, de telecommunicatie en de vuilophaling; 5° de minimumnormen inzake bewoonbaarheid van de woningen; 6° de woonkwaliteit en het gemak van het langzaam verkeer met name door voorkoming van lawaai, stof en rook bij de uitvoering van werken, en door deze werken op bepaalde uren en dagen te verbieden; 7° de toegang voor de personen met verminderde beweeglijkheid tot al dan niet bebouwde onroerende goederen of delen ervan toegankelijk voor het publiek, tot installaties en wegen; 8° de gebruiksveiligheid van een voor het publiek toegankelijk goed. Deze verordeningen kunnen betrekking hebben op de bouwwerken en installaties boven en onder de grond, op de uithangborden en de reclame-inrichtingen, de antennes, de leidingen, de afsluitingen, de opslagplaatsen en onbebouwde terreinen, de beplantingen, de wijziging van het reliëf van de bodem, en de inrichting van ruimten ten behoeve van het verkeer en het parkeren van voertuigen buiten de openbare weg. Deze stedenbouwkundige mogen niet afwijken van de opgelegde voorschriften inzake de grote wegen. Zij zijn van toepassing op het gehele grondgebied van het gewest, of op een deel ervan waarvan zij de grenzen bepalen.

De voorschriften van de vigerende gewestelijke en gemeentelijke verordeningen zijn enkel van toepassing op het grondgebied gedekt door een overeenkomstig titel II opgemaakt plan in de mate dat ze niet strijdig zijn met de verordenende voorschriften van deze plannen.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening heft de niet-conforme bepalingen van de gemeentelijke verordeningen op. Wanneer een gewestelijke verordening in werking treedt, past de gemeenteraad op eigen initiatief of binnen de hem door de Regering opgelegde termijn, de gemeentelijke verordening aan de bepalingen van de gewestelijke verordening aan.

De gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen een vergunning opleggen voor de uitvoering van handelingen en werken die niet in artikel 98, § 1, worden vermeld. Deze handelingen en werken worden echter van een dergelijke vergunning vrijgesteld indien zij op de in artikel 98, § 2, bedoelde lijst staan.

 Procedure betreffende de GOC voor de uitwerking / wijziging van het plan

 (BRWO art. 89 § 1 ; § 2 ; § 4 ; 90)
De Regering stelt het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening vast en organiseert een openbaar onderzoek. […].

Wanneer het ontwerp van verordening op het hele grondgebied van het Gewest van toepassing is, worden de bezwaren en opmerkingen binnen de termijn van het onderzoek bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de Regering.Binnen deze termijn, bezorgen de gemeenteraden en de adviesorganen, waarvan de lijst door de Regering wordt vastgelegd, hun adviezen. De adviezen die niet uitgebracht werden binnen die termijn, worden gunstig geacht.Het ontwerp van verordening wordt samen met de bezwaren, opmerkingen en adviezen alsook met een overzicht van deze bezwaren, opmerkingen en adviezen aan de Gewestelijke Commissie voorgelegd. De Gewestelijke Commissie brengt binnen dertig dagen (1) na ontvangst van het volledige dossier advies uit. Bij ontstentenis, wordt de Gewestelijke Commissie geacht een gunstig advies te hebben gegeven. Indien op het ogenblik dat de Gewestelijke Commissie haar advies moet uitbrengen, zij niet geldig is samengesteld bij gebreke aan de aanwijzing van haar leden binnen de bij artikel 7 bepaalde termijn, gaat de termijn van dertig dagen in vanaf de aanwijzing van haar leden.

Het advies van de Gewestelijke Commissie of van de overlegcommissie wordt aan de Regering toegezonden die de gewestelijke stedenbouwkundige verordening definitief vaststelt. Wanneer de beslissing van de Regering afwijkt van het advies van de Gewestelijke Commissie of van de overlegcommissie wordt deze met redenen omkleed.

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening treedt in werking binnen de door de Regering vastgestelde termijn, of bij ontstentenis daarvan, vijftien dagen na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening ligt ter beschikking van de bevolking in elk gemeentehuis, of in het betrokken gemeentehuis, indien de verordening enkel een deel van het grondgebied van het gewest betreft, binnen drie dagen na de bekendmaking ervan.

(1) Minstens de helft van de termijn van dertig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.